Team

Aayush Sharma

Core Team Member

Hostel & Department Affairs

Naman Jain

Core Team Member

Hostel & Department Affairs

Arnav

Ankush

Bhuvanesh

Kartikey

Mrunali

Naisadh

Navneet

Pradyum

Ramya

Ritesh

Ritika

Rohit

Saiteja

Sajal

Suditi

Vibhav